Strona główna»
O projekcie
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Górachzaprasza do udziału w projekcie „Nowe możliwości – szansą na rozwój”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIA 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement – konkurs 

Projekt skierowany jest do:
•    Mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich.
•    Osób, znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).
•    Pracowników/byłych pracowników sektora mikro, małej lub średniej przedsiębiorczości, przedsiębiorstw restrukturyzowanych, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, z uwzględnieniem spółek węglowych oraz firm z nimi powiązanych z terenu woj. śląskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
•    wysokiej jakości kursów kwalifikacyjnych wraz z indywidualnym doradztwem zawodowym oraz pośrednictwo pracy
•    lub
•    szkolenia i doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji
•    ponadto
•    każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe.

Cel główny projektu: 
udzielenie kompleksowego wsparcia outplacement’owego 30 osobom, które utraciły zatrudnienie 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w lub pracownikom przewidzianym do zwolnienia poprzez kursy kwalifikacyjne oraz doradztwo zawodowe bądź wsparcie merytoryczno-finansowe w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 618 674, 00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 525 872,90 zł

Okres realizacji projektu: 01.03.2017r. – 30.11.2018r.

Planowane efekty realizacji projektu:
•    min. 24 osoby uzyskają kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
•    min. 18 osób  po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie;
•     min. 50 % uczestników, podejmie pracę w okresie od trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:
•    nowe kwalifikacje i doświadczenie,
•    większą motywację do aktywnego działania,
•    możliwość stałego zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry