Strona główna»
II OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego rozpoczyna się od dnia 12.05.2022 r., a zakończy w dniu 26.05.2022 r.  Procedura składania została opisana w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski wraz wymaganymi załącznikami należy składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

- za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,

- osobiście - ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską - w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,

- elektronicznie - można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia Wniosku za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na adres e-mail Uczestnika Projektu.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej: a)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy  de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),
b)   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
c)    harmonogram rzeczowo-finansowy z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. 9 do niniejszego Regulaminu).
d)   w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 8 do niniejszego Regulaminu).  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem
Załącznik nr 2 - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych
Załącznik nr 3 - oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis;
Załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 8 Oświadczenie (dot. os. niepełnosprawnych)
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry