Strona główna»
Obowiązek potwierdzenia statusu na rynku pracy
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie na dzień rozpoczęcia udziału w nim są:
a.   W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy -zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia);

b.     przypadku osób biernych/nieaktywnych zawodowo/niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń, które potwierdzi brak odprowadzanych składek za dany okres. Wzór wypełnionego wniosku do ZUS (druk US-7) do pobrania. Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego1 korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika.

c.   W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami:

W przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie to:

  - orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 wspomnianej ustawy lub
 - orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, lub


W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

- orzeczenie o niepełnosprawności, lub
- inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia o stanie zdrowia.

d.   W przypadku osób pracujących:
-  Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia do pracodawcy;
- Oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.

e.   W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych:
-  Umowa krótkoterminowa lub umowa cywilnoprawna;
-  Oświadczenie o poziomie wynagrodzenia.

f.    W przypadku imigrantów przebywających w Polsce:
Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
-  Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości) oraz
-  Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Obywatele państw trzecich:
- Dokument podróży (paszport) oraz
-  Ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP:  Karta pobytu lub Wiza krajowa lub     Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub Odcisk stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt oraz    Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium RP (np. umowa o pracę, zgłoszenia do ZUS itp.).

g.   W przypadku imigrantów nieprzebywających w Polsce: Obywatel UE/EOG/Szwajcarii:
-  Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości) oraz
-  Dokumenty potwierdzające zamiar wykonywania pracy w Polsce (np. umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) oraz
-  Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.
Obywatele państw trzecich:
-  Dokument podróży (paszport) oraz
-  Dokumenty potwierdzające zamiar przybycia do Polski oraz wykonywania pracy w Polsce
-  (np. wiza w celu wykonywania pracy, umowa o pracę, oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy itp.) oraz
-  Zobowiązanie do podjęcia pracy w Polsce w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału we wsparciu pod rygorem zwrotu kosztów udzielonego wsparcia.

h.   W przypadku reemigrantów przebywających w Polsce: -  Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub paszport) oraz
-  Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego itp.).

i.    W przypadku reemigrantów nieprzebywających w Polsce:
-  Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport) oraz
-  Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy (m.in. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego itp.).
j.    W przypadku repatriantów  przebywających w Polsce: - Dokument podróży (paszport) wraz z wizą krajową w celu repatriacji i stemplem potwierdzającym datę wjazdu do Polski.

k.   W przypadku reemigrantów nieprzebywających w Polsce:
-Dokument podróży (paszport) oraz
-  Wiza krajowa w celu repatriacji.

l.    W przypadku osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin:
-  Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej działalności pozarolniczej, objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS);
-   Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS).
Pliki do pobrania:
Pobierz: wzor druku us 7 przyklad 1 Plik: 99_wzor_druku_us_7_przyklad_1.pdf Rozmiar pliku: 81.89 KB
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry