Strona główna»
OGŁOSZENIE - NABÓR BIZNESPLANÓW
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór Biznesplanów w ramach projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nabór Biznesplanów wraz z załącznikami rozpoczyna się od dnia 8.04.2022 r., a zakończy w dniu 22.04.2022 r.  Procedura składania została opisana w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

Biznesplany wraz wymaganymi załącznikami należy składać zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

- za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres Biura Projektu – Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z. o. o. ul. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry,

- osobiście - ze względu na COVID-19 zalecaną formą jest wysłanie dokumentów przesyłką pocztową lub kurierską - w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikiem biura, po wcześniejszym umówieniu na spotkanie,

- elektronicznie - można przesyłać wyłącznie przesyłki opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem lub skanem.

Potwierdzenie złożenia Biznesplanu za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską nastąpi poprzez przesłanie Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego na adres e-mail Uczestnika Projektu.

Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru podanego w Regulaminie.

Uczestnik składa Biznesplan (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do którego zobowiązany jest załączyć, co najmniej:
a) potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80 % godzin szkoleń, b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 2 do niniejszego Regulaminu) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis (zał. 3 do niniejszego Regulaminu),
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 4 do niniejszego Regulaminu),
d) zbiór oświadczeń (zał. nr 5 do niniejszego Regulaminu):
- oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
- oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, -      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemuw rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
- oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
- oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
e) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
f) dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pod numerem tel.: 32 393 29 52, e- mail: projekty.inkubator@tarnogorski.pl.,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Biznesplan
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis
Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 5 - Zbiór oświadczeń
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry