Strona główna»
O projekcie
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Tarnowskich Gór zaprasza do udziału w projekcie
„Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs


Projekt skierowany jest do:
• mieszkańców podregionu bytomskiego (mieszkańców powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego oraz Bytomia i Piekar Śląskich)
• osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
• pracujących na umowy krótkoterminowe/cywilnoprawne lub odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
• osób, które ukończyły 30 rok życia
• osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

1. Szkoleń w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
2. Pomocy w technicznym wypełnieniu biznesplanu
3. Bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł
4. Wsparcia pomostowego w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie dla 25 UP oraz do 3000,00 zł miesięcznie dla 15 UP w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy

Cel główny projektu:

Aktywizacja zawodowa 32 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (19 K) zwłaszcza należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, lub poprawa sytuacji zawodowej 8 osób (5 K) zatrudnionych na umowy krótkoterminowe, cywilnoprawne oraz odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, w wieku pow. 30 roku życia zamieszkujących podregion bytomski woj. śl., poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz finansowe ich zdolności przedsiębiorczych prowadzące do uruchomienia 40 mikroprzedsiębiorstw do końca czerwca 2023 r.

Wartość projektu: 2 701 636,12 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 612 654,31 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2023 r.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:
•    wiedzę w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
•    wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    większą motywację do aktywnego działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Biuro projektu Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 393 29 52
e-mail: projekty.inkubator (at) tarnogorski.pl

godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.00-15.00, wtorek i piątek w godz. 10:00-18:00
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry