Strona główna»
Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości”
Publikujemy Państwu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

W związku z realizacją projektu „Inkubator sukcesu - wsparcie przedsiębiorczości” w ramach działania: : 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Do pobrania:
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 1 - Biznesplan
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o pomocy de minimis
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 4 - Formularz de minimis
Załącznik nr 5 - Zbiór oświadczeń
Załącznik nr 6 - Karta oceny biznes planu
Załącznik nr 7 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z harmonogramem
Załącznik nr 10 - Karta weryfikacji wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 11 - Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 12 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 13 - Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry